Historia Komendy

Komenda Powiatowa PSP w Polkowicach powołana została na bazie przemian ustrojowych w kraju z dniem 1.01.1999r. Swym zasięgiem obejmuje obszar będący wcześniej pod nadzorem operacyjnym KP PSP w Lubinie (gminy Chocianów, Polkowice) i KP PSP w Głogowie (gminy Gaworzyce, Grębocice, Radwanice i Przemków). Organizacyjnie w jej skład wchodzi Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Polkowicach (powołana 1.07.1992).
Pierwszą zorganizowaną formacją mundurową powołaną do gaszenia pożarów w Polkowicach była zawiązana w 1946r Ochotnicza Straż Pożarna. Początkowo liczyła 20 członków. Podporządkowana była Komendzie Powiatowej Straży Pożarnych w Głogowie, jej pierwszym Komendantem był Paweł NESTFOGIEL – Kierownik Punktu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Podstawowe wyposażenie stanowiła sikawka konna, która służyła strażakom aż do roku 1957, kiedy to KPSP w Lubinie (od 1954r – nadzór operacyjny) przekazała jej na wyposażenie samochód STAR 20 (kolejno zastępowany przez STAR 21 i ZUK A-15).
Rozwój przemysłu miedziowego spowodował utworzenie w kwietniu 1981 Zawodowych Zakładowych Straży Pożarnych przy Zakładach Górniczych „Rudna” i „Polkowice”. Stała dyspozycyjność ZZSP, w tym możliwość dysponowania ich do działań ratowniczych poza terenem Kombinatu, jak też odpływ części kadr ochotniczych stały się powodem samorozwiązania OSP Polkowice (grudzień 1981).

Zmiana organizacji ochrony przeciwpożarowej w kraju zaowocowała przekształceniem organizacyjnym ZZSP przy ZG „Rudna” w JRG PSP (jako jednostkę podległą Komendzie Rejonowej PSP w Lubinie). Jednostka bazowała na obiekcie i sprzęcie dzierżawionym od ZG „Rudna”. Stan taki trwał do końca  1998 roku.

W dniu 01.01.1999r JRG  PSP w Polkowicach została właczona w struktury nowo utworzonej Komendy Powiatowej PSP w  Polkowicach z siedzibą w nowo wybudowanej strażnicy na ul. Polnej 3.

Komenda Powiatowa jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej (podział ze względu na liczbę mieszkańców na obszarze chronionym).  Terenem działania Komendy Powiatowej w skład, której wchodzi Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza (JRG) jest obszar powiatu polkowickiego.

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza (JRG) PSP w Polkowicach jako jedyna na terenie powiatu jest wyznaczona i przygotowana do prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczo-gaśniczych  na poziomie podstawowym w następujących dziedzinach:

  • ratownictwo techniczne,
  • ratownictwo chemiczno – ekologiczne,
  • ratownictwo wysokościowe,
  • ratownictwo na obszarach wodnych,
  • działania poszukiwawczo – ratownicze,
  • kwalifikowana pierwsza pomoc.

Struktura zatrudnienia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na dzień 31.12.2016r. wynosi 47 funkcjonariuszy pożarnictwa i 2 pracowników cywilnych. Służbę w systemie codziennym pełni 9 strażaków, w systemie zmianowym 38 w tym na podziale bojowym 33 – strażaków oraz 5 dyżurnych na Stanowisku Kierowania.

Średnio rocznie na terenie powiatu polkowickiego dochodzi do około 1 tys. zdarzeń, do których są dysponowane jednostki ochrony przeciwpożarowej.
Z kart historii polkowickiej straży pożarnej …

1741- ustanowienie obowiązków dla mieszczan w zakresie zapobiegania pożarom w „Instrukcji prowadzenia gospodarki miejskiej”
24.07.1907 – założenie w Polkwitz Ochotniczej Straży Pożarnej
1946 – reaktywacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Polkowicach
1949 – utworzenie Zawodowej Straży Pożarnej przy Państwowej Roszarni Lnu i Konopii
1957 – pierwszy samochód gaśniczy (Star – 20) na wyposażeniu OSP
1967 – likwidacja Zawodowej Straży Pożarnej przy Państwowej Roszarni Lnu i Konopii
1981- utworzenie Zakładowych Straży Pożarnych przy ZG „Polkowice” i ZG „Rudna”, rozwiązanie OSP Polkowice
1.07.1992 – powołanie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej
Państwowej Straży Pożarnej
1.01.1999 – utworzenie Komendy Powiatowej PSP